Coș

Ion Bulborea

Profesorul universitar doctor Ion Gh. Bulborea este o personalitate care s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul economic, de-a lungul a peste patru decenii, care i-a adus un prestigiu ştiinţific şi managerial recunoscut de comunitatea academică din ţară şi nu numai. La acestea se adaugă trăsăturile morale care atestă că în activitatea sa s-a simţit răspunzător nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului faţă de sine însuşi şi lumea în care a trăit, conferindu-i şi o autoritate morală care-i întregeşte identitatea.

Profesorul universitar doctor Ion Bulborea este născut la 28 iulie 1928, în comuna Bistreţ, judeţul Dolj. După absolvirea Liceului comercial „Gh. Chiţu” din Craiova, urmează cursurile ASE, Facultatea de Ştiinţe Economice, promoţia 1952, iar apoi obţine titlul de doctor în economie la prestigioasa Universitate „M.V. Lomonosov” din Moscova, în anul 1958, susţinând teza „Concepţia economică a lui Nicolae Bălcescu”.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a profesorului univ.dr. Ion Bulborea a fost dedicată studierii gândirii economice româneşti (din secolul trecut şi perioada interbelică) şi a unor curente şi orientări din gândirea economică universală privind creşterea şi dezvoltarea economică, analizei unor categorii şi modele economice, problemelor actuale ale economiei mondiale şi naţionale. Atenţia sa a fost permanent îndreptată spre valorificarea gândirii economice româneşti. Astfel, o serie de studii au fost consacrate analizei operei unor gânditori din perioada de până la Marea Unire, ca Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Ion Ionescu de la Brad, Dionisie Pop Marţian, Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Constantin Dobrogeanu Gherea, Mihai Eminescu. Totodată, sfera preocupărilor a fost orientată şi spre cercetarea gândirii economice a unor personalităţi din perioada interbelică: Virgil Madgearu, Vintilă I.C. Brătianu, Ion N. Angelescu, Lucreţiu Pătrăşcanu.

În ceea ce priveşte cercetarea problematicii economice actuale, atenţia a fost îndreptată spre studierea unor procese de rezonanţă, ca: subdezvoltarea economică şi noua ordine internaţională, criza economică mondială, integrarea economică internaţională, globalizarea şi competitivitatea economică, aspecte ale integrării României în structurile economice ale Uniunii Europene şi euroatlantice ş.a.

Studiile pe care le-a întreprins de-a lungul anilor au fost apreciate într-o serie de lucrări de specialitate.

În anul 1980 i s-a acordat Premiul P.S. Aurelian al Academiei Române, pentru contribuţia la lucrarea „Progresul economic în România 1877-1977”.

Este conducător ştiinţific de doctorat în domeniul „Economie” la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, din anul 1978 (fiind reconfirmat în 1993); în această perioadă a format 16 doctori în ştiinţă, iar 7 doctoranzi actuali sunt în curs de finalizare a tezelor.

A participat la diferite conferinţe ştiinţifice internaţionale şi schimburi de experienţă la Budapesta, Praga, Lodz, Moscova, Ulan Bator, Harrisonburg (statul Virginia, SUA).

Activitatea publicistică este bogată şi variată tematic, cuprinzând 9 cărţi, 70 de studii şi articole, 25 de comunicări ştiinţifice prezentate la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, în calitate de autor/coautor.

Puternica sa personalitate didactică, ştiinţifică, managerială s-a remarcat şi în îndeplinirea unor funcţii de conducere, precum: inspector general în Ministerul Învăţământului, şeful Serviciului Învăţământ superior economic din Ministerul Învăţământului, prodecan al Facultăţii de Filozofie din Universitatea Bucureşti (9 ani

În întreaga sa activitate, a dovedit dăruire, o distincţie sufletească proprie unui intelectual de clasă, abnegaţie, urmărind cu consecvenţă întărirea spiritului academic în toate colectivele în care a lucrat, îmbinând tactul cu politeţea, cu respectul celuilalt; în opţiunile sale a căutat să asigure un fel de temperatură morală care întăreşte relaţiile şi coeziunea colectivelor.

Fragmente extrase din LAUDATIO pentru Domnul Profesor universitar doctor ION BULBOREA, cu ocazia acordării de către AFER a DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE la împlinirea vârstei de 80 de ani

Prof.univ.dr. Ana-Maria Preda, Facultatea de Management-Marketing, Universitatea Româno-Americană

Afișez toate cele 5 rezultate

WordPress Lightbox